Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1680
  • Số lượng thẻ cấp: 1198
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 3137
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 36438398
  • Số người truy cập cùng bạn: 746
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3122407
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3119317
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4254939
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Peacock and Van Winkle
NXB: W. B. Saunders company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Robert M. Kliegman, Richard E. Behrman, Hal B. Jenson,....
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Charles A. Rockwood
NXB: J.B.Lippincott Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 36438398

Tổng số người online cùng bạn : 746