Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1721
  • Số lượng thẻ cấp: 1226
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 3137
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 39263774
  • Số người truy cập cùng bạn: 2425
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3349591
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4518197
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3324510
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Greenwalt & Jamieson
NXB: J.B.Lippincott Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: L. Van Hoe , D. Vanbeckevoort , W. Van Steenbergen
NXB: Springer-Verlag New York, LLC
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: P. Laget
NXB: Masson
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 39263774

Tổng số người online cùng bạn : 2425