Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 671
  • Số lượng thẻ cấp: 467
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2711
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 1039504
  • Số người truy cập cùng bạn: 71
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 24516
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 38200
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 23961
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: G.Richet
NXB: Ellipses
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Solomon
NXB: American Gastroenterological Association
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Ivan Damjanov, James Linder
NXB: Mosby -Year Book, Incorporated
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 1039504

Tổng số người online cùng bạn : 71