Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 915
  • Số lượng thẻ cấp: 634
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2711
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 2431640
  • Số người truy cập cùng bạn: 868
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 128480
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 150501
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 219972
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Rodak, Fritsma, Doig,...
NXB: Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: S.Philip Bralow
NXB: Hemisphere publishing corporation
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Ian C.Roddie
NXB: Lloyd-Luke
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 2431640

Tổng số người online cùng bạn : 868