Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 63
  • Số lượng thẻ cấp: 45
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2617
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 207
  • Số tệp tài nguyên: 206
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 99546
  • Số người truy cập cùng bạn: 1494
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 4161
Tác giả: Deborah Pavan-Langston
NXB:
Số lượt xem: 2288
Tác giả: Wagner
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Số lượt xem: 2093
 
Sách tải nhiều
Tác giả: Lawrence S. Neinstein
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Lượt tải: 1
Tác giả: Ronald L. Eisenberg
NXB:
Lượt tải: 1
 
Sách photo nhiều
Tác giả: BVBM, TT Hô hấp
NXB: NXB Y học
Lượt photo: 1
Tác giả: BVBM, Khoa TDCN
NXB: NXB Y học
Lượt photo: 1
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt photo: 1
 
Sách nước ngoài
Tác giả:
NXB:
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Kobayashi
NXB: Japan
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - (84-4) 3868 6391

Tư vấn 1 - 868 6391

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 99546

Tổng số người online cùng bạn : 1494