Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 372
  • Số lượng thẻ cấp: 288
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2634
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 209
  • Số tệp tài nguyên: 208
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 35505
  • Số người truy cập cùng bạn: 185
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 14613
Tác giả: David M
NXB:
Số lượt xem: 9923
Tác giả: Deborah Pavan-Langston
NXB:
Số lượt xem: 9844
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 23
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 10
 
Sách photo nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt photo: 1
Tác giả: Frederic J. Kottke, Justus F. Lehmann, G. Keith Stillwell
NXB: America
Lượt photo: 1
 
Sách nước ngoài
Tác giả: American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
NXB: America
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: P. Lipman
NXB: America
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

Tư vấn 1 - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 35505

Tổng số người online cùng bạn : 185