Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 815
  • Số lượng thẻ cấp: 564
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2711
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 1897755
  • Số người truy cập cùng bạn: 303
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 74317
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 77358
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 109812
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Gary D. Friedman
NXB: Mc Graw-Hill Copanies
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Morris
NXB: McGraw-Hill Companies, The
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Meisenberg, Simmons
NXB: Mosby -Year Book, Incorporated
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 1897755

Tổng số người online cùng bạn : 303