Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1193
  • Số lượng thẻ cấp: 817
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2710
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 11863831
  • Số người truy cập cùng bạn: 7
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 759436
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 925186
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 1239159
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
NXB: 2011
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả:
NXB: Cutter Medical
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Judy Jones & Williams Wilson
NXB:
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: David T. Purtilo
NXB: Addision wesley Publishing company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 11863831

Tổng số người online cùng bạn : 7