Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 714
  • Số lượng thẻ cấp: 495
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2711
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 1378690
  • Số người truy cập cùng bạn: 637
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 41995
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 38536
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 57771
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Muller, J. Illies
NXB: Dr. Junk Publishers
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Borick
NXB: John Wiley & Son
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: G. W. A. Milne
NXB: Gower Publishing Limited
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 1378690

Tổng số người online cùng bạn : 637