Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 499
  • Số lượng thẻ cấp: 366
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2635
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 610189
  • Số người truy cập cùng bạn: 251
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 20995
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 15994
Tác giả: David M
NXB:
Số lượt xem: 17624
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả:
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Edward E. Mason
NXB: Lea & Febiger
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Barbara Bates.
NXB: J.B.Lippincott Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 610189

Tổng số người online cùng bạn : 251