Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 455
  • Số lượng thẻ cấp: 341
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2633
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 378336
  • Số người truy cập cùng bạn: 169
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: David M
NXB:
Số lượt xem: 14836
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 18139
Tác giả: Deborah Pavan-Langston
NXB:
Số lượt xem: 13717
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Duke James.
NXB: Hanley & Belfus
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Tourris
NXB: Maloine
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Brenner, Rector's
NXB: W.B.Saunders
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 378336

Tổng số người online cùng bạn : 169