Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 769
  • Số lượng thẻ cấp: 531
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2711
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 1676558
  • Số người truy cập cùng bạn: 503
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 55602
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 56066
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 79701
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Gaarland
NXB: Mc Graw-Hill Copanies
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: fleisher, Ludwig,...
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Panayotis P. Kelalis, Lowell R. King, A. Barry Belman
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 1676558

Tổng số người online cùng bạn : 503