Tài liệu đào tạo định hướng chuyên khoa truyền nhiễm

Share: | Date:26/06/2014 | Points: | Views:25108 | Download:16

Description :

MFN4278
TitleTài liệu đào tạo định hướng chuyên khoa truyền nhiễm
CreatorBộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
SubjectGiáo trình đào tạo kĩ năng mềm
Key wordTruyền nhiễm
Publisher2011
IdentifierLC/BV 500
Languagevie
Document scale303 trang
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Created: 2/23/2020 6:01:22 AM-->
<searchRetrieveResponse xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/" xmlns:oclcterms="http://purl.org/oclc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:diag="http://www.loc.gov/zing/srw/diagnostic/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <numberOfRecords>1</numberOfRecords>
 <records>
  <record>
   <recordSchema>info:srw/schema/1/dc</recordSchema>
   <recordPacking>xml</recordPacking>
   <recordData>
    <oclcdcs>
     <dc:title>Tài liệu đào tạo định hướng chuyên khoa truyền nhiễm</dc:title>
     <dc:creator>Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)</dc:creator>
     <dc:subject>Giáo trình đào tạo kĩ năng mềm </dc:subject>
     <dc:publisher>2011</dc:publisher>
     <dc:identifier>LC/BV 500</dc:identifier>
     <dc:language>vie</dc:language>
     <dc:coverage>303 trang</dc:coverage>
     <oclcterms:recordCreationDate xsi:type="http://purl.org/oclc/terms/marc008date">20223</oclcterms:recordCreationDate>
    </oclcdcs>
   </recordData>
  </record>
 </records>
</searchRetrieveResponse>
OWN - NLM
STAT- PubMed-not-MEDLINE
TI - Tài liệu đào tạo định hướng chuyên khoa truyền nhiễm
FAU - Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
MH - Giáo trình đào tạo kĩ năng mềm 
TA - 2011
IS - LC/BV 500
LA - vie
URLF- 303 trang
Choose output format
 
File: document(4).pdf


Part:
Share |
download
Other related files
document(4).pdf | Kiểu file: pdf |    Tải về
 
 
Document of the same user
 
Most read book
Creator:
Publisher: Churchill Livingstone, Inc.
View Count: 3490965
Creator: David A. Warrell
Publisher: Oxford Press
View Count: 4683550
Creator: Jonathan Cohen
Publisher: Mosby
View Count: 3451169
 
Most download book
Creator: PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh
Publisher: NXb Y học
Download Count: 231
Creator: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
Publisher: NXB Y học
Download Count: 37
Creator: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
Publisher:
Download Count: 13
 
Most photo request book
Creator: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Publisher: Tác giả tặng
Photo Count: 6
 
Foreign Book
Creator: J.T.Dingle
Publisher: North-Holland publishing company
Language: eng
Creator: Pmarchais
Publisher: Masson & Cie Editeurs
Language: eng
Creator: Schwartz, Shires,...
Publisher: Mc Graw-Hill Copanies
Language: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

You are the visitor no : 41005996

Total Online offers you : 3719